Sayfalar

Dikkat!! Basına kozmetik ve sporcu gıdaları yasağı olarak yansıyan gümrük genelgesi; kozmetik ve besin takviyelerinin yurtiçine girişini tamamen yasaklarken, muafiyet kapsamındaki ayakkabı, giyim, elektronik ve diğer ürünlerin yurda girişini 2 ayda 1 kez yılda ise 5 kez olmak üzere sınırlandırmıştır.

13 Mayıs 2011 Cuma

19.04.2011 Tarihli Gümrük Genelgesi


T.C.
BAŞBAKANLIK
Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü
Hükümet Meydanı Ulus 06100 ANKARA
Tel: (0312) 306 78 68 Faks: (0312) 306 89 65
Elektronik Ağ: www.gumruk.gov.tr e-posta: ithalat@gumruk.gov.tr  

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.10.00-010.06.02                                                                                 19/4/2011
Konu : Posta-Yolcu İşlemleri

GENELGE
(2011/23)
07.10.2009 tarihli ve 23955 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/15481 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı eki Gümrük Kanununun Uygulanmasına Dair Kararın 134 üncü maddesinin
birinci, ikinci ve üçüncü fıkrası hükmü çerçevesinde 19/04/2011 tarihinden itibaren aşağıdaki
şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur.

POSTA EŞYASI
Posta ve hızlı kargo eşyası kapsamında muafiyet, mezkur Kararın 45 veya 62 nci maddesinde
belirtilen eşya için söz konusudur. Kararın 61 inci maddesinde hüküm altına alınan yolcu
beraberi 430 Avro'luk hediyelik eşya limiti, posta yolu ile getirilen eşya için söz konusu
değildir. Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla
gelen, kıymeti önemli değeri olmayan eşya limitini (150 Avro'yu) aşan, ancak 1500 Avro'yu
aşmayan eşya, Kararın 62 nci maddesi kapsamında değerlendirilecek ve geldiği ülkeye göre
bu eşyaya tek ve maktu vergi oranı uygulanacaktır. Söz konusu eşyanın vergilendirilmesinde,
eşya kıymetinden Kararın 45 inci maddesinde geçen 150 Avro mahsup edilmeyecektir
Posta ve hızlı kargo yoluyla gelen eşyanın vergilendirilmesinde, kargo ücreti dikkate
alınmayacak, ayrıca aynı gönderici tarafından Türkiye’deki bir alıcı adına gönderilen aynı
konşimento muhteviyatı gönderiler bir bütün teşkil ederek tamamının kıymeti birlikte dikkate
alınacaktır.
Kararın 45 inci maddesi kapsamında uygulanan muafiyet, iki ayda en fazla bir, yılda en fazla
beş kere kullanılabilir. Bu limitlerin aşılması halinde eşyanın ticari mahiyette olduğu kabul
edilip buna göre işlem yapılır.
Anılan Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (bb) bendinde "yolcu" deyimi, (cc)
bendinde "yolcu beraberi eşya" deyimi tanımlanmıştır. Ancak, nakil vasıtaları sürücüleri ve
hizmetlileri yolcu sayılmayacaktır. Bu tanımlar çerçevesinde, yolcuların beraberlerinde
kişisel ve hediyelik eşyayı gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokmalarına
izin verilir.

KİŞİSEL EŞYA
Yurda giriş yapan yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya bir ay
sonraki süreler içerisinde gelen, mezkur Kararın ekinde yer alan Ek-9 daki liste kapsamı
eşyaya muafiyet tanınacaktır. Bu listenin, "A)Tüketim Maddeleri" bölümünde yer alan
eşyanın sadece yolcu beraberinde getirilmesi mümkündür.
Bu bölümdeki sigara miktarına ek olarak yolcuların 200 adet sigara daha alabilmeleri
mümkündür.
Aynı bölümde yer alan tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünler için muafiyet hakkı
karşısında yazılı miktarı aşmamak kaydıyla her bir ürün için ayrı ayrı kullanılabilir.
Mezkur bölümün "Gıda ürünleri" başlığı altında yer alan çikolata ve/veya şekerden mamul
yiyecekten toplam 2 kg alınması mümkündür.
Söz konusu listenin "f) Diğerleri" başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde geçen evcil
hayvanlar ibaresi kedi, köpek ve kuş ile sınırlıdır.

YOLCU BERABERİ HEDİYELİK EŞYA
Mezkur Karar eki Ek-9'daki liste kapsamı eşya için muafiyet karşılarında yazılı miktar ile
sınırlı olarak uygulanacaktır. Hem 430 AVRO'luk yolcu beraberi hediyelik eşya muafiyet
hakkı, hem de kişisel eşya muafiyet hakkı her bir yolcu başına Karar eki Ek-9'daki listede yer
alan eşya için karşılarında yazılı miktarlarla sınırlıdır. Diğer bir ifadeyle, listede yer alan
eşya için eşyanın kıymetine bakılmaksızın listede belirtilen miktar kadar getirilebilecektir.
Liste kapsamı dışında kalan eşya için ise, getirilen eşyaya muafiyet uygulanabilmesi için
eşyanın toplam kıymetinin 430 Avro'yu aşmaması gerekmektedir.
Ayrıca, tütün ve tütün ürünleri ile alkollü ürünlere ilişkin muafiyet hakkından, 18 yaşın
altındaki yolcular faydalanamayacaktır.

YOLCU BERABERİ TÜRK PARASI, DÖVİZ, KIYMETLİ MADEN, TAŞ VE EŞYA
11.08.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Türk Parası Kıymetini 
Koruma Hakkında 32 sayılı Karar"ın 3, 4 ve 7 nci madde hükümleri çerçevesinde;

1- Yolcuların Türk  Parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye getirmeleri serbesttir.
2- Yolcular, 5.000 ABD Doları veya eşitine kadar efektifi ve en çok 5.000 ABD Doları
karşılığı Türk parasını beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler.
3- Dışarıda yerleşik kişiler ile Türkiye'de yerleşik sayılmakla birlikte yurt dışında çalışan
Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye’de yerleşik kişiler ise
bankalar ve özel finans kurumlarından döviz satın aldıklarını tevsik etmek kaydıyla 5.000.-
ABD Doları veya eşitini aşan miktarlardaki efektifi beraberlerinde yurt dışına serbestçe
çıkarabilirler.
4- Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD Dolarını aşmayan ve ticari
amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı
yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt
dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu
tevsik etme şartına bağlıdır.

İSTİSNALAR
1- Giriş ve çıkışın her ikisinin de kara yoluyla yapılması halinde, yolcu beraberi hediyelik
eşya ve kişisel eşya muafiyetinden yararlanabilmek için yolcunun gittiği ülkede üç gün
kalması şarttır.
2- Yolcu beraberinde getirilen silahların ülkemize giriş izni olmaması durumunda, bu
silahlara gümrüğe tabi  diğer eşya gibi işlem tesis edilecektir.
3- Turistlerin inançları gereği yemeleri gereken özel gıda maddelerinin gerek yolcuların
beraberlerinde gerekse kargo yoluyla gelmesi halinde, hangi yolculara ait olduğunun ilgili
turizm kuruluşu tarafından belgelendirilmesi ve bunlar tarafından tüketileceğinin taahhüt
edilmesi kaydıyla, bu tür gıda maddelerinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca kontrol ve
müsaade aranılmadan yurda girişine izin verilecektir.
4- Ülkemize gelen yolcuların beraberlerinde ya da gelişlerinden bir ay önce veya bir ay
sonraki süreler içerisinde Kararın ekinde yer alan Ek-9'daki liste kapsamı şahsi tedavide
kullanılmak üzere getirilen ilaçların, yolcuların seyahatleri süresince kullanmaları gerektiğine
ilişkin gümrük idaresine belge (sağlık kuruluşundan alınan rapor, doktor raporu veya reçete
vb.) ibraz edilmesi koşuluna bağlı olarak, ülkemizde kalınacak süre göz önünde
bulundurularak, makul miktardaki ilacın girişine izin verilecektir.

SINIRLAMALAR
1- Cep telefonunun (Tv, müzik çalar, video oynatabilme özelliğine sahip olanlar dahil)
muafen serbest dolaşıma sokulabilmesi için, sadece yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde
olması gerekmektedir. Ek-9'daki listede belirtildiği gibi, yabancı misyon mensupları hariç,
her bir yolcunun iki takvim yılında bir adet ile sınırlı olmak üzere ve telefonun kıymetine
bakılmaksızın cep telefonunu gümrük vergilerinden muaf olarak yurda getirmeleri mümkün
bulunmaktadır. Ayrıca, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo
taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenerek cep telefonu getirilmesi mümkün
bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yurt dışına giden yolcuların IMEI numarası halihazırda
kayıtlı olan cep telefonlarının çeşitli nedenlerle yurt dışında kalması ve bu telefonların
posta/hızlı kargo yoluyla geri gönderilmesi durumunda, söz konusu telefonların IMEI
numaralarının kayıtlı olduğunun http://www.mcks.gov.tr/tr/imeisorgu.php adresinden
yapılacak sorgulama sonucu teyit edilmesi halinde teslim edilmesi mümkündür.
2 -  Kararın 61 nci maddesi kapsamı yolcu beraberi hediyelik eşya kapsamında, fenni usullere
göre kapatılmış kutulardaki her nevi su ürünleri, hayvansal ürünler, konserveler ile pastırma
ve sucuk gibi işlenmiş hayvansal ürünlerin beş kilogramına kadar, tüketim amacıyla getirilen
bitkisel ürünlerden taze ve kuru meyve ve sebzelerin üç kilogramına, diğer bitkisel ürünlerin
ise bir kilogramına kadar muafiyet tanınır. Bunun dışında kalan her nevi ve miktardaki
hayvansal ve bitkisel ürünün getirilmesi halinde ticari miktar ve mahiyette olduğu kabul
edilip buna göre işlem yapılır. Bu madde kapsamındaki ürünlerin posta/hızlı kargo yoluyla
getirilmesi ise mümkün değildir.
3 - 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5996 sayılı Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının 65
nolu alt bendinde tanımlanan "takviye edici gıdalar" ile 06.12.2003 tarihli ve 25308 sayılı
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren  Türk  Gıda Kodeksi 2003/42 nolu Sporcu
Gıdaları Tebliği'nin 4 üncü maddesinde tanımlanan "sporcu gıdaları"nın posta ve hızlı kargo
yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
Ancak, bu kapsamdaki ürünleri doktor tavsiyesi ile kullanan kişilerin, hastalıklarına dair
resmi hastaneden alınmış bir raporu ve doktorun önerdiğine dair bir reçeteyi, milli
sporcuların ise "Milli Sporcu Belgesi"ni ilgili gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde söz
konusu ürünleri posta ve hızlı kargo yoluyla getirmelerine izin verilir.
4 - 30.03.2005 tarihli ve 25771 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5324 sayılı Kozmetik
Kanununun ikinci maddesiyle kapsamı belirlenmiş olan kozmetik ürünlerinin posta ve hızlı
kargo yoluyla getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.
5 - 3 ve 4 üncü maddelerde bahsi geçen eşyanın bu genelgenin yürürlük tarihi öncesinde
gümrük idaresine gelmiş olması veya sipariş edilip ödemesinin yapılmış olduğunun tevsik
edilmesi halinde eşya sahibine teslim edilecektir.

YOLCU İŞLEMLERİ
1- Gümrük hattından geçen şahısların denetlenmesinde (yolcular ile nakil vasıtaları
sürücüleri ve hizmetlileri) mezkur Kararda ve bu Genelgede belirtilen esaslar dikkate
alınacaktır. Gümrük denetlemesi, gümrük hattından geçen yolcular ile beraberlerinde
getirilen veya kendilerinden önce veya sonra gelen eşyanın 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve
mezkur Kararda belirtilen yükümlülüklere uyup uymadığının kontrolünü ifade eder.
2- Aşağıda yazılı kimseler beyandan ve denetlemeden müstesna olup, gümrüklerden
geçişlerinde gümrük memurlarınca kendilerine karşı saygı, nezaket ve kolaylık
gösterilecektir.
a) Cumhurbaşkanı,
b) Yabancı devlet başkanları ve aile fertleriyle refakatlerine memur olanlar,
c) Yabancı devletlerin Türkiye'deki elçi ve aileleri,
d) Resmi bir ziyaret veya görev ile Türkiye'ye gelen delegelerle sivil ve askeri heyetler,
e) Hükümetin izni ile limanlarımıza gelen yabancı harp ve askeri okul gemilerinin subay ve
öğrencileriyle, mürettebatı,
f) Gümrük Müsteşarlığınca gümrüklere bildirilen diğer kişiler,
g) Yabancı devletlerin Türkiye'deki diplomatik temsilciliklerinde görevli misyon şefleri ve
diploması memurları,
h) Milletlerarası resmi kuruluşların Türkiye'de ikamet eden misyon şefleri.
3- Aşağıda yazılı şahıs, heyet ve yabancı turistlerin, haklarında kesin bir hüküm veya
kuvvetli bir şüphe yada yazılı, açık adresli ve imzalı bir ihbar olmadıkça beyanları ile
yetinilecek ve gerekli kolaylık ve nezaket gösterilecektir
a) Diplomatik pasaport taşıyanlar ile Dışışleri Bakanlığından veya elçiliklerinden verilmiş
"lase-pase"yi taşıyan kimseler,
b) Ziyaret ve iadeyi ziyaret amacıyla heyetler halinde gelen yabancı üniversite ve diğer
mektep öğrencileri ile diğer dernek ve kuruluş mensupları,
c) Memleketi, abideleri, mezarlıkları ve diğer yerleri ziyaret etmek üzere veya tedavi ve hava
değiştirmek amacıyla ya da kültür ve güzel sanatlar şenlikleri ile festival, spor yarışmaları
kongre ve konferanslar, sergi ve panayırlar dolayısıyla toplu veya ayrı olarak gelen ve tekrar
dönecek olan turistler ve diğer yabancılar,
d) Türkiye'ye gelen ve buradan giden yerli ve yabancı gazeteciler,
4- Yolcu salonlarından geçen veya eşya geçiren kişilerin bu salonlarda münhasıran bu
işlemler için düzenlenmiş yeşil veya kırmızı hatlara yönlendirilmeleri sağlanacaktır.
Gümrüğe tabi  eşyası olup da yeşil hattan giriş yapmaya teşebbüs eden yolcular hakkında
fiilin mahiyetine göre mevzuat gereğince idari ve/veya adli takibata geçilecektir.
Yeşil-kırmızı hat uygulaması olmayan yerlere gelen kişiler gümrüğe tabi  eşyasının olup
olmadığını belirlemek ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak üzere sözlü beyana davet
edilebilir.
5- Yolculardan limit fazlası olması sebebiyle alıkonulacak eşya ve kıymetlerin iyi saklanması
için gerekli özen gösterilecek ve tedbirler alınacaktır. Bu gibi eşyadan olduğu gibi muhafaza
edilmeyenler, ayrı kaplar içinde gelmediği ya da sahiplerince kap temin edilmediği takdirde,
gümrükçe önceden özel şekilde hazırlanmış sağlam kağıttan veya bezden zarf ya da torbalar
içine konarak ağızları kontrolu yapan muayene memurunca mühürlenecek ve gerekirse
bunlar bir torba veya çanta içinde ve ağızları mühürlenerek gereği için idareye teslim
edilecektir. Bu eşya için mal sahiplerine eşyanın teslim  alındığını ve özelliklerini gösterir bir
alındı verilecektir. Eşyanın vergileri ödendikten ve işlemi tamamlandıktan sonra bu alındı
geri alınacaktır. Alındının bir nüshası dip koçanında saklanacak ve bir nüshası da eşyanın
konulduğu zarf veya torbalar üzerine eklenecektir.

SÜRE UZATIMI
Kararın 58 ve 62 inci maddeleri ile tespit edilen yolcu işlemlerine ilişkin sürelerin aşılması
halinde, süre aşımına neden olan durumu Kararın 111 inci maddesinde sayılan mücbir sebep
ve beklenmeyen haller kapsamında değerlendirmeye ve mücbir sebep ve beklenmeyen
hallerin tevsiki şartıyla, bir defayla sınırlı olmak üzere, mezkur sürenin, süre uzatımına konu
talebin niteliğine göre Başmüdürlükçe en fazla 3 aya kadar süre uzatımına ilgili Gümrük ve
Muhafaza Başmüdürlüğü yetkili kılınmıştır.
2010/46 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.Bilgi ve gereğini rica ederim.
                                                                                                                                Ziya ALTUNYALDIZ
                                                                                                                                          Müsteşar
DAĞITIM:
Merkez ve Taşra TeşkilatıGümrük Müsteşarlığı İnternet Sitesindeki Genelge: http://goo.gl/kS2Fw


By Admin with Yorum yok

0 yorum:

Yorum Gönder